https://fysiovercruysse.nl/wp-content/themes/fysiovercruysse/images/logo-fysio-vercruysse.png

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;
2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Fysiotherapie Ineke Vercruysse met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
5. Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
6. Fysiotherapie Ineke Vercruysse: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder KvK-nr.: 63832836.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysiotherapie Ineke Vercruysse en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;
3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
4. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website van Fysiotherapie Ineke Vercruysse raadplegen;
5. Fysiotherapie Ineke Vercruysse is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst

1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;
2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;
3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het tot dan toe door Fysiotherapie Ineke Vercruysse opgebouwde dossier met gegevens over de behandeling.

Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;
3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt. De patiënt heeft het recht op inzage van dit dossier;
4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen patiënt

1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;
4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en Fysiotherapie Ineke Vercruysse;
2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;
3. De patiënt heeft de plicht de betaling te voldoen binnen die hiervoor verstrekte termijn. Indien het declarabele verzekerde zorg betreft, dient de patiënt zelf achteraf de door Fysiotherapie Ineke Vercruysse verstrekte factuur bij de zorgverzekeraar te declareren.
4. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen tegen een tarief van 75 procent in rekening worden gebracht.
5. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Ineke Vercruysse vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Artikel 7. Kwaliteit

1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. De Behandelaar(s) binnen Fysiotherapie Ineke Vercruysse zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Fysiotherapie Ineke Vercruysse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
2. Fysiotherapie Ineke Vercruysse is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiotherapie Ineke Vercruysse tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Ineke Vercruysse ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
4. Fysiotherapie Ineke Vercruysse is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fysiotherapie Ineke Vercruysse voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Fysiotherapie Ineke Vercruysse te die zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysiotherapie Ineke Vercruysse strekken ook ten gunste van eventuele werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Fysiotherapie Ineke Vercruysse;
7. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Fysiotherapie Ineke Vercruysse is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiotherapie Ineke Vercruysse tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Ineke Vercruysse ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Fysiotherapie Ineke Vercruysse geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 10. Archivering

1. Fysiotherapie Ineke Vercruysse zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;
2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
3. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Fysiotherapie Ineke Vercruysse gerechtigd om het dossier te vernietigen;
4. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 11. Privacy

1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;
2. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Artikel 11a. Privacy reglement

1. Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen;
3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
4. Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;
5. Gegevens van de patiënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
6. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Artikel 12. Klachten- en geschillenregeling

1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk op te vragen;
2. Fysiotherapie Ineke Vercruysse neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de patiënt gesloten overeenkomsten;
3. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 augustus 2015 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Fysiotherapie Ineke Vercruysse uitvoert en/of levert.

Beschikbaarheid

Voor behandelingen ben ik beschikbaar op woensdag, donderdag en zaterdag. Avondbehandelingen zijn op aanvraag elke werkdag mogelijk.

Contactgegevens

Heshuijzenstraat 5
4315 AZ Dreischor
T: 06 – 1207 1208
E: info@fysiovercruysse.nl

Bedrijfsgegevens

KvK-nr.: 63832836
BTW-nr.: NL002179515B69
IBAN: NL96 INGB 0703 0785 42
BIG-nr.: 29911219804